Personuppgiftsbehandling

Om personuppgiftsbehandling


Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Nedan kan du läsa om hur Svenska Lhasa Apso Klubben behandlar dina personuppgifter.


Reviderad: 2018-05-23


Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen.


Villkor för medlemskap, förtroendeuppdrag och deltagande på aktiviteter (tävlingar, utställningar med flera) i Svenska Lhasa Apso Klubben, LAK.

Som medlem, uppfödare, deltagare, förtroendevald med mera i LAK och vid deltagande på LAKs aktiviteter (utbildningar, kurser, utställningar och tävlingar med mera) godkänner du att LAK sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att LAK ska kunna verka i enlighet med LAKs syfte och mål, vilka framgår av LAKs stadgar. Vid anmälan till olika aktiviteter kommer du behöva styrka att du har läst och tagit del av LAKs information kring lagring av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver LAK informera dig som medlem/deltagare/förtroendevald etcetera om att vi lagrar dina personuppgifter. Eftersom LAK står under Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser i SKK-organisationen godkänner du att även SvKTR tar del av dina personuppgifter.


Information om LAKs rutiner kring lagring av personuppgifter vid medlemskap, förtroendeuppdrag, aktiviteter och tävlingar


  • Varför/i vilket syfte lagrar vi personuppgifter

LAK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att LAK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med LAKs berättigade intresse som rättslig grund.

I samband med LAKs aktiviteter, till exempel kurser, tävlingar, föreläsningar och så vidare, registreras vilka som varit närvarande. I de flesta fall fyller du själv i dina personuppgifter som vi efterfrågar via olika typer av anmälningsformulär. Insamlingen av personuppgifter kan även ske på andra sätt. De uppgifter som du lämnar eller som vi efterfrågar är de uppgifter som lagras. Vi lagrar även personuppgifter i vårt medlemsregister och i vårat utställningsregister samt i vårat register gällande topplistan.

Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till LAK såsom utskick och kontakt inom organisationen. Vi använder informationen som lagras om vi behöver komma i kontakt med medlem/deltagare/förtroendevald/ägare i olika sammanhang. Uppgifterna används även av organisationen och dess samarbetspartners för sammanställning av hälsoenkäter, medlemsvärvning och annat som kan vara i organisationens intresse. Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick från LAK. Kontakta vår kassör om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring

Vid olika typer av möten sparas även vissa uppgifter i olika typer av dokument. Exempel på personuppgifter som lagras i dokument kan vara personuppgifter i protokoll, anteckningar vid medlemsmöten och i verksamhetsberättelsen från årsmöten.


  • När lagrar vi personuppgifter

LAK lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om medlemskap, när ett resultat för din hund skickas in, vid valphänvisning eller när du anmäler dig till en utställning. När du lämnar personuppgifter till oss godkänner du samtidigt att vi lagrar uppgifterna.


  • Vilka personuppgifter lagrar vi

De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i anknytning till våra aktiviteter som tävlingar och kurser. Oftast fyller du själv i de uppgifter som vi efterfrågar. De uppgifter som vi samlar in är de uppgifter som vi lagrar.

LAK hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig via en SKK-ansluten klubb, samarbetspartner eller liknande. De uppgifter vi behöver är namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.


  • På vilket sätt lagrar vi personuppgifter och vilka har tillgång till den lagrade informationen

Vi lagrar personuppgifter i molntjänster, bokföringsprogram, på hårdiskar i både fasta och bärbara datorer samt externa hårddiskar, e-post, i manuella register och i arkiv (fysisk pappersdokumentation). De lagrade uppgifterna nås av styrelsemedlemmar, av styrelsens utsedda ansvariga medlemmar med flera. Varje register har sin särskilda behörighetsnivå. Vi lagrar även personuppgifter på LAKs webbplats.


  • Hur länge lagrar vi personuppgifter 

LAK lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i LAKs register.  Lagringstiden varierar. Vissa poster raderas aldrig, såsom styrelseprotokoll med flera. En person utan andra kopplingar än tidigare medlemskap raderas som längst tre år efter att medlemskapet upphörde, detta för att du ska kunna behålla ditt medlemsnummer om du väljer att bli medlem igen. Personuppgifter i styrelsens protokoll raderas inte då protokollen sparas för alltid av historiska skäl. Övriga personuppgifter sparas under olika tid beroende på uppgiften. Bokföringsmaterial sparas exempelvis sju år i enlighet med Skatteverkets regelverk. Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning


Undantag från GDPR för yttrande- och informationsfrihet

Dataskyddsförordningen gäller inte då personuppgifter behandlas i samband med utövande av yttrande- eller informationsfrihet. Enligt förordningen ska undantag för yttrande- och informationsfrihet göras i nationell rätt. I Sverige innebär det bland annat att sådan personuppgiftsbehandling som omfattas av grundlagsskyddet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen undantas om tillämpningen av förordningen skulle komma i konflikt med grundlagarna. Därutöver ska även behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande undantas från de flesta av bestämmelserna i dataskyddsförordningen.


Undantag vid utgivningsbevis

Förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. I yttrandefrihetsgrundlagen regleras både sådana utgivningsbevis som gäller automatiskt för massmedieföretag och sådana som gäller efter ansökan, så kallat frivilligt utgivningsbevis. Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet.


Revidering av denna text 

Vid olika förändringar som rör och påverkar LAK och LAKs verksamhet kan denna text behövas revideras. LAKs verksamhet påverkas till exempel av lagar, stadgar, regler och beslut. När förändringar sker som medför att LAK behöver anpassa LAKKs hantering och rutiner kring lagring av personuppgifter kan även denna text behöva viss revidering. Om revidering av denna text behöver göras meddelas detta i anknytning till texten. Revidering gjord 2018-05-23.


Kontakt med LAK

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta LAKs kassör. 
Där kan du också begära utdrag och rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har alltid rätt att stoppa LAKs lagring och behandling av dina personuppgifter såvida LAKs intressen inte väger tyngre än din önskan om radering. Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna din begäran skriftligen och personligt undertecknad till adressen nedan. Du har enligt dataskyddsförordningen även rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter LAK har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till:

Lhasa Apso Klubben


c/o Susanne Nevelius


Torsvi Hovgården3


745 99 Enköping


Tycker du att LAK hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen.

Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information från LAK. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta vår kassör på kassor@lhasaapsoklubben.se.