BPH

BPH

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund


Vad är BPH?

Beteende – och personlighetsbeskrivning hund, BPH, är som namnet anger en beskrivning av hundars mentalitet och personlighet. Den sker på en standardiserad bana där hunden får uppleva olika situationer.


Hundens reaktioner beskrivs och ger sammantaget en uppfattning om hundens mentalitet och personlighet. Föraren, vanligen du som hundägare, går beskrivningsbanan tillsammans med hunden. Inga förkunskaper krävs och du får information längs banan av testledaren medan beskrivaren noterar hundens reaktioner.


Syftet med BPH är att bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet. Den vänder sig till såväl uppfödare som vill få en bild av de hundar som ingår i avelsarbetet som till den enskilda hundägaren som vill lära sig mer om den egna hundens mentala egenskaper. BPH stambokförs och redovisas i SKK Avelsdata och kan användas av special- och rasklubbar för att utvärdera rasers mentala egenskaper.

Beskrivning – inte prov


BPH är just en beskrivning och inte en prov- eller testform. Det betyder att din hund inte får betyg, poäng eller kan vinna priser. Inte heller får hunden beteckningen godkänd/icke godkänd. BPH är en officiell merit och när du och din hund gått BPH noteras beskrivningen som genomförd.


Varför ska min hund delta?

Du kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven! Utifrån de reaktioner din hund visar vid de olika momenten får du en bild av hundens starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver mer stöd och uppmuntran.


Efter att du och din hund genomgått banan gör beskrivaren en sammanfattning av personlighetsdrag hos din hund. Är den social och nyfiken? Lekfull? Kanske kan du också få en förklaring till uppträdande och agerande hos din hund som du uppfattar som krävande eller oönskade. Hos arrangörer som har resurser för att erbjuda kurser eller problemlösning kommer de hundägare som så vill att kunna få råd och träningshjälp.


Varje BPH-beskriven hund bidrar med en liten del till ökad kännedom och förståelse för just den rasens egenskaper och särdrag men också för vår hundpopulations mentalitet i stort.


Varför BPH?

Intresset för hundars mentalitet har ökat starkt de senaste åren. Allt fler uppfödare inser vikten av att producera valpar som fungerar bra i sitt sociala sammanhang och varken har utpräglade rädslor eller är aggressiva.


Detta är angeläget, inte minst ur djurskyddssynpunkt. För hundägare i allmänhet är det naturligtvis viktigt att den fyrbenta familjemedlemmen är harmonisk och trevlig.


Det är till god hjälp för hunduppfödare, specialklubbar, rasklubbar och hundägare att ha ett verktyg för att beskriva mentaliteten hos såväl tilltänkta avelsdjur som familje-, sällskaps- och arbetande hundar. Genom ett välplanerat arbete kan aveln då styras i den riktning vi vill.


För den som går i hundköpartankar kan BPH ge en fingervisning om mentaliteten hos föräldradjuren till den valpkull man är intresserad av.


Med hjälp av BPH ökar möjligheten att identifiera de individer som utmärker sig positivt och har de egenskaper vi vill se hos våra hundar. BPH ska ge en basinformation som sedan kan byggas på med rasspecifika tester, funktionsprov eller beskrivningar.


Att beskriva mentalitet har alltid ett värde. Det gäller både i de fall man vill försäkra sig om att bevara den goda mentaliteten hos en hundras eller om avsikten är att påverka, kanske förbättra, vissa mentala egenskaper.


Läs mer på SKK